Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14), na sjednici Skupštine Udruge pčelara Ulišće, održanoj 26. Rujna 2015., donesen je

STATUT

UDRUGE PČELARA

I

OSNOVNE ODREDBE

Članal 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, iboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o posupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je:

UDRUGA PČELARA ULIŠĆE

Skraćeni naziv Udruge je:

U.P. ULIŠĆE

Sjedište udruge je Cista Provo, Trg Ante Starčevića 1. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.

Članak 3.

UDRUGA PČELARA ULIŠĆE je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Imotski u Imotskom.

UDRUGA PČELARA ULIŠĆE je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm sa upisanim tekstom uz rub koji glasi: USDRUGA PČELARA ULIŠĆE.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zasupanje Udruge.

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO SA CILJEVIMA DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

II

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređena pčelarstva.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području Splitsko-Dalmatinske županije.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

 • Planiranje rada i poticanje svojih članova i učeničkih udruga zbog razvoja i unapređenja pčelarstva i pčelarskog gospodasrstva te drugih ciljeva i zadataka koji pridonose zadovoljavanju osobnih i zajedničkih interesa članova udruge;
 • Informiranje i edukacija javnosti o dobrobiti pčela za zajednicu;
 • Razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad svih zainteresiranih institucija i gospodarskih subjekata na temu unapređivanja pčelarstva;
 • Izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti;
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Gospodarska/e djelatnosti koje Udruga obavlja je/su

 • Radi ostvarivanja svojih zadaća i ciljeva organiziranje za svoje članove izlete i paket aranžmane u trajanju od 2 dana sa najviše 1 noćenjem samo povremeno bez stjecanja dobiti.

Članal 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimenice:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • Putem medija
 • Udruga sama može propisati i druge načine ostvarivanja javnosti svoga rada.

ČLANSTVO U UDRUZI

III

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koje vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva ako su određene statutom, datumu prestanka članstva u udruzi, a mogu se navesti i drugi podaci npr. Adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa i slično.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Visinu članarine određuje skupština.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • Bavljenje aktivnostima Udruge
 • Sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
 • Čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza
 • Plaćanje članarine

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Dragovoljnim istupom
 • Neplaćanjem članarine
 • Isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi skupština glasovanjem. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članovi koji se na bilo koji način ogriješe o Statut Udruge podliježu stegovnoj odgovornosti kroz instituciju jedne opomene, a ako se nakon izricanja opomene bude i dalje ogriješio o Statut Udruge, Skupština na prijedlog razriješava glasovanjem.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor. Po konačnosti odluke Aritražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

V.

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

VI.

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predsjednik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 18.

Skupština može biti redovia, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevn ired sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložitidnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar ili ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 22.

Skupština udruge:

 • Utvrđuje politiku rada Udruge
 • Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • Bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje (primjerice predsjednika, dopredsjednika i tajnika)
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjedika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 24.

Predsjednik:

 • Zastupa Udrugu
 • Saziva Skupštinu
 • Rukovodi radom Skupštine
 • Vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine
 • Odgovoran je za pdonošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • Upravlja imovinom Udruge
 • Podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini
 • Brine se o upoznavanju javnosti sa radom Skupštine
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • Dostavlja zapisnik sa redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika udruge predlaže Predsjednik Udruge, a potvrđuje ga Skupština glasovanjem na mandat od četiri godine.

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručnoadministartivnih poslova u Udruzi.

Tajnik udruge vodi  registar članova.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština/Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.

 

VI

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 29.

Imovinu udruge čine:

 • Novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • Novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • Nekretnine i pokretnine stvari udruge
 • Druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa Zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti općini Cista Provo.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 32.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator se imenuje iz redova članova udruge i nema mandat.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje (najviše izvršno tijelo) ili Predsjednik Udruge.

 

U Cisti Provo, 26.09.2015. godine.