Objavite oglas

Ukoliko želite poslati svoj oglas molimo da tekst oglasa i sliku pošaljete na e-mail: up.ulisce@gmail.com
Pozadina

Prodajem sortne medove.  Mogućnost kupnje u plastičnim kantama od 10 kg.

Telefon: 021/ 111 -333